Regulamin Newslettera Szkoły Języka Angielskiego HYDE PARK

§ 1 DEFINICJE

Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości związane z działalnością Usługodawcy (m.in. dotyczące nauki języków obcych, materiałów do nauki języków obcych oraz kursów Usługodawcy).

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Serwis – każdy serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, w którym istnieje możliwość zapisania się do Newslettera.

Usługodawca – Maria Jastrząb, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Maria Jastrząb ”Hyde Park” os. Dywizjonu 303 62G/15, 31-870 Kraków, 

NIP: 684 222 78 65, REGON: 180103513 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Usługobiorca – każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

§ 2 NEWSLETTER

1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.

2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.

3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.

4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.

5. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.

6. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: info@hydeparkenglish.com.

7. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

§ 3 REKLAMACJE

1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: info@hydeparkenglish.com.

2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

3. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

a. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;

b. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;

c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

d. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 4 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Newslettera jest Usługodawca.

2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona poniżej (pod regulaminem).

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.

2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.

3. W przypadku, gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.

4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: info@hydeparkenglish.com, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

6. W przypadku ewentualnego sporu z Usługobiorcą niebędącym Konsumentem, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

7. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest w języku polskim.

Polityka prywatności Newslettera Szkoły Języka Angielskiego HYDE PARK

(„Newsletter”)

Drodzy Użytkownicy!

Dbamy o Waszą prywatność i chcemy, abyście w czasie korzystania z naszych usług czuli się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Wam najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Waszych danych osobowych, które wykorzystujemy w związku ze świadczeniem usługi newsletter. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Maria Jastrząb, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Maria Jastrząb ”Hyde Park”, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Os. Dywizjonu 303 62G/15, 31-870 Kraków, NIP: 684 222 78 65, REGON: 180103513.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: info@hydeparkenglish.com

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy. W poniższej tabeli znajdziesz informacje dotyczące przetwarzania przeze mnie Twoich danych osobowych. 

DZIAŁANIE CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRZETWARZANIA JAK DŁUGO BĘDĘ PRZETWARZAĆ TWOJE DANE SKUTEK NIEPODANIA DANYCH 
Twój zapis na newsletter / czynności zmierzające do zapisu na newsletter  wysyłanie przeze mnie informacji związanych z mojądziałalnością (w tym na temat nauki języka obcego, materiałów do nauki języka obcego, kolejnych sprzedaży kursów)  umowa o świadczenie usługi newsletter lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)  do momentu, w którym wypiszesz się z newslettera  brak możliwości otrzymywania newslettera  
* działanie mogące powodowaćpowstanie roszczeńzwiązanych z moimi usługami  zabezpieczenie na wypadek potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w związku z Twoimi lub moimi działaniami (w tym z nasząwspółpracą) mój prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych we wskazanym w poprzedniej kolumnie celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do momentu, w którym upłynie okres przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnię Twój sprzeciw wobec przetwarzania **  brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń 

** w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając dane osobowe, stosowane są środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

UPRAWNIENIA USŁUGOBIORCY

Usługobiorcy przysługuje prawo:

  • Dostępu do własnych danych osobowych (art. 15 RODO),
  • Ich sprostowania (art. 16 RODO),
  • Usunięcia (art. 17 RODO),
  • Ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
  • Żądania przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

  • z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących niego danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na realizowanych przez usługodawcę prawnie uzasadnionych interesach (art. 21 ust. 1 RODO);
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Skontaktuj się pod adresem info@hydeparkenglish.com, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH 

DZIAŁANIEODBIORCY DANYCHPRZEKAZANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ
Twój zapis na newsletter/czynności zmierzające do zapisania na newsletter osoby współpracujące ze mną na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające mojąbieżącą działalnośćnie ma miejsca 
 hostingodawca nie ma miejsca 
 podmiot zapewniający mi wsparcie techniczne (IT) nie ma miejsca 
 podmiot zapewniający przechowywanie kopii zapasowych nie ma miejsca 
 podmiot zapewniający oprogramowanie do komunikacji wewnątrz firmy nie ma miejsca 
 podmiot zapewniający wysyłkę newslettera nie ma miejsca 

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.


Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych: